Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Instagram – Δωροεπιταγή Praktiker

 

Όροι & Προϋποθέσεις Διαγωνισμού 2022

 1. Αντικείμενο Διαγωνισμού

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΕΝΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΝΤΕΡΤΕΙΝΜΕΝΤ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΑΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ATHENS COSMOS ENTERTAINMENT A.E.» (στο εξής «η Διοργανώτρια») διοργανώνει διαγωνισμό (εφεξής « ο Διαγωνισμός»).

Ειδικότερα ο Διαγωνισμός διενεργείται μέσω των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης και των καναλιών επικοινωνίας που τηρεί η Διοργανώτρια και σύμφωνα με τους κατωτέρω αναλυτικούς όρους συμμετοχής.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Ομίλου της Διοργανώτριας εταιρείας, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς αυτών πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα.

 1. Διάρκεια Διαγωνισμού και δώρα

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την Δευτέρα 12.12.2022 έως και την Πέμπτη 22.1.2022 (ώρα 23:59). Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού κατά την ελεύθερη κρίση της.

Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών θα λάβει χώρα την Παρασκευή 23.12.2022. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί με τυχαίο τρόπο ο νικητής, ο οποίος θα κερδίσει μία δωροεπιταγή αξίας διακοσίων ευρώ (200 €) από την εταιρεία Praktiker και 2 επιπλέον αναπληρωματικούς για την περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του.

H δωροεπιταγή αξίας διακοσίων ευρώ (200 €) από την εταιρεία Praktiker ισχύει για αγορές που θα πραγματοποιηθούν στα φυσικά καταστήματα της Praktiker ή τηλεφωνικά άνω των τετρακοσίων ευρώ (400€) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορές έως τις 10.01.2023.

Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας.

Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

 1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση για τo παραπάνω δώρο, θα πρέπει να ακολουθήσουν την σελίδα της Διοργανώτριας και της εταιρείας Praktiker στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Instagram), να πατήσουν «μου αρέσει» (like) στην δημοσίευση του Διαγωνισμού και να αναφέρουν (mention) ένα ακόμη άτομο σε σχόλιο (comment) κάτω από την ανάρτηση του Διαγωνισμού.

Το κάθε προφίλ δύναται να λαμβάνει μέρος μόνο μία φορά.

 1. Ρητήδήλωση  Αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων

Όλοι οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους συμμετοχής δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο Διαγωνισμό.

Επίσης  όλοι  οι  συμμετέχοντες  αναγνωρίζουν,  δηλώνουν  και  αποδέχονται  ρητώς και ανεπιφύλακτα τα κάτωθι:

 • το προφίλ με το οποίο θα συμμετάσχει έκαστο δεν μπορεί να ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους,
 • τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή,
 • είναι ενήλικοι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζομένων στην παρούσα,
 • η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας,
 • δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου,
 • δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.
 1. Συγκατάθεση

Οι Συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του καθώς και τη δημοσίευση οπτικοακουστικού υλικού που αφορά την κλήρωση και την απόδοση των δώρων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Instagram), μέσω του διαδικτύου.

Η ανάκληση της συγκατάθεσης είναι δυνατή σε οποιοδήποτε χρόνο αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@museumofillusions.gr Η ενέργεια αυτή δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση του υποκειμένου πριν από την ανάκλησή της.

 1. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από το Διαγωνισμό, σε οποιαδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος άρθρου. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.

Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού για τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμη και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές και θα ευθύνονται απέναντι στην Διοργανώτρια για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτή από τυχόν ψευδείς δηλώσεις.

Η Διοργανώτρια δύναται κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση της να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, αντιβαίνουν σε όρους της παρούσας ή προσβάλλουν την εικόνα της εταιρείας ή τα χρηστά ήθη κλπ.

 1. Τρόπος ανάδειξης νικητή Διαγωνισμού και επικοινωνία

Ο νικητής θα ενημερωθεί από τη Διοργανώτρια μέσω του προφίλ που διατηρούν στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποίησαν για τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.

Εντός τριών (3) ημερών από την ανακοίνωση του νικητή θα επιχειρείται από τους υπαλλήλους της Διοργανώτριας επικοινωνία με τον νικητή με σκοπό την ενημέρωση του για τον τρόπο παραλαβής του δώρου.  Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τον νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου κλπ) για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του δώρου. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία για οποιονδήποτε λόγο με τον νικητή/νικήτρια εντός τριών (3) ημερολογιακών μερών από την λήξη του Διαγωνισμού, τότε η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον συγκεκριμένο νικητή και το δώρο κερδίζει ο πρώτος από τους αναπληρωματικούς.  Το ίδιο ισχύει και για τον κάθε ένα αναπληρωματικό νικητή.

Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η ενημέρωση του νικητή ή των αναπληρωματικών, παρά τις σχετικές προσπάθειες αυτές εντός του ανωτέρω διαστήματος και απαλλάσσεται από την καταβολή του δώρου.

Ο τρόπος παραλαβής του δώρου θα γνωστοποιηθεί είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας είτε μέσω mail από την Διοργανώτρια εταιρεία. Η παραλαβή θα γίνει από τον ίδιο τον/την νικητή/νικήτρια με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας. Οι νικητές δύναται να εξουσιοδοτήσουν νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του δώρου τους με σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση, νομίμως θεωρημένη.

 1. Προσωπικά δεδομένα

Οι πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο του εν λόγω Διαγωνισμού υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Διοργανώτρια ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» («ΓΚΠΔ»).

Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων είναι : α) η συμμετοχή στο διαγωνισμό, β) η προσήκουσα διεξαγωγή της κλήρωσης, γ) η ανάδειξη των νικητών, δ) η δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας των νικητών και ε) η απόδοση των δώρων. Για τους λόγους αυτούς συλλέγονται προσωπικές πληροφορίες που αφορούν τους συμμετέχοντες, όπως : ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Διοργανώτρια διατηρεί τα δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού έως και την απόδοση των δώρων. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται δεν διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη. Αποδέκτες των εν λόγω πληροφοριών είναι μόνο οι εξουσιοδοτημένες ομάδες της Διοργανώτριας.

Στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 τα υποκείμενα έχουν τα δικαιώματα της α) πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, β) διόρθωσης των προσωπικών τους δεδομένων, γ) διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων, δ) περιορισμού ή/και εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, ε) φορητότητας των προσωπικών τους δεδομένων και στ) ανάκλησης της συγκατάθεσής τους αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων τα υποκείμενα μπορούν να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@museumofillusions.gr Επίσης, τα υποκείμενα των δεδομένων διατηρούν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, contact@dpa.gr).

 1. Ευθύνη Διοργανώτριας

Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων  δώρων. Κάθε  δώρο  που  δεν  αναζητείται  από  τον  τυχερό  για  1  μήνα  μετά  τη  λήξη  του  Διαγωνισμού  και  την  ανάδειξη  των  νικητών για οποιονδήποτε λόγο λήγει και ο νικητής δεν έχει τη δυνατότητα  να διεκδικήσει άλλο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα δώρα του εκάστοτε Διαγωνισμού. Επίσης η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.. Η Διοργανώτρια φέρει την αποκλειστική ευθύνη λήψης οιασδήποτε απαιτούμενης συναίνεσης, άδειας κοκ ατυχόν απαιτείται προκειμένου να πραγματοποιήσει   τον Διαγωνισμό.

Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση των δώρων του Διαγωνισμού. . Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα δώρα του εκάστοτε Διαγωνισμού. Τα δώρα παρέχονται στους νικητές αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ έναντι των ως άνω εταιρειών. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη από τα τεχνικά συστήματα και η καταχώριση των στοιχείων όσων συμμετέχουν. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet ή λόγω τεχνικών δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν. Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών της, εφαρμογή ή και άλλων ιστοτόπων, στις οποίες παραπέμπει η εφαρμογή μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στου αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στους οποίους ο ιστότοπος παραπέμπει ή/και συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

 1. Ευθύνη Συμμετεχόντων

Κάθε συμμετέχων στον Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και σε περίπτωση που προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που περιέχει δόλο, όσον αφορά στη συμμετοχή στην Κλήρωση, αποβάλλεται/διαγράφεται άμεσα από την Διοργανώτρια, η οποία δικαιούται να προβεί σε κάθε νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια εναντίον του. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει συμμετοχές στο Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων και σε περίπτωση που ο συμμετέχων προσβάλλει την εικόνα ή/και τη φήμη της Διοργανώτριας, ή/και τα ήθη γενικότερα κ.λ.π.

 1. Λοιποί όροι

Έκαστος συμμετέχων δεν έχει, ούτε αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας, η δε αποδοχή των παρόντων όρων συνεπάγεται την παραίτηση του συμμετέχοντος από κάθε σχετική αξίωση έναντι αυτών.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (α) να αναστείλει προσωρινά ή να ματαιώσει την Κλήρωση, σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου της, που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής, με προηγούμενη ενημέρωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και (β) να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χωρίς ειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, τηρώντας όρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας. Κάθε τροποποίηση θα αναρτάται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Κλήρωση, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 1. Αποδοχή Όρων

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής και των τυχόν πρόσθετων προϋποθέσεων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. Η άρνηση για την πλήρη αποδοχή οποιουδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις από τον συμμετέχοντα πριν ή/και κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, και μετά από αυτόν συνιστά λόγος αποκλεισμού από τον Διαγωνισμό.